I början av juni lade EU-kommissionen fram ett meddelande om en europeisk agenda för delningsekonomin. Här finns en samlingssida om kommissionens arbete med delningsekonomi, och här hittar du själva meddelandet.

Agendan var utgångspunkten för seminariet Sharing economy: a boost for growth – or a challenge for regulation? som EU-kommissionen i Sverige anordnade torsdag 6 juli under Almedalsveckan. Åsa deltog från ModigMinoz, i gott sällskap med kommissionären Elżbieta Bieńkowska (med ansvar för portföljen Inre marknaden, Näringsliv, Entreprenörskap och SMF), handelsminister Ann Linde, EU-korrespondenten Ryan Heath baserad i Bryssel, Ubers Sverige-VD Alok Alström. Seminariet samlade många deltagare i EU-paviljongens tält i Visby. Men låt mig i just detta inlägg fokusera på innehållet i EU-kommissionens meddelande.

Innehållet i kommissionens förslag

Kommissionens förslag utgår från att delningsekonomin innebär stora möjligheter för konsumenter, företag och myndigheter i Europa. Kommissionen betonar att såväl regleringar från offentligt håll som frivilliga åtaganden från företag och andra delningsaktörer behöver utvecklas för att göra det möjligt att utveckla nya affärsmodeller, samtidigt som  konsumentskydd, skatter och arbetsvillkor håller rimliga nivåer.

En återkommande distinktion i meddelandet är den mellan vad som skulle kunna sammanfattas som ”hobbydelare” eller med kommissionens ord ”enskilda personer som erbjuder tjänster ibland/på tillfällig basis” och ”proffsdelare”: ”leverantörer som tillhandahåller tjänster som näringsidkare”.  Kommissionen tar beloppsgränser som ett exempel på en möjlig avgränsning mellan kategorierna.

I pressmeddelandet i samband med att meddelandet lades fram finns en bra sammanfattning av huvudpunkterna:

  • ”Hurdana krav för marknadstillträde får ställas? Tjänsteleverantörer ska endast behöva ha näringstillstånd eller licens om det är absolut nödvändigt för att uppnå mål av allmänt intresse. Förbud mot en verksamhet bör endast utfärdas som en sista utväg. Näringstillstånd eller licenser bör inte krävas för delningsplattformar om dessa endast fungerar som mellanhand mellan konsumenter och dem som erbjuder själva tjänsten (t.ex. transport eller boende). EU-länderna bör också göra åtskillnad mellan enskilda personer som erbjuder tjänster ibland och leverantörer som tillhandahåller tjänster i egenskap av näringsidkare. De kan t ex införa tröskelvärden baserade på verksamhetsnivån.
  • Vem bär ansvaret vid eventuella problem? Delningsplattformar kan befrias från ansvaret för den information de lagrar för tjänsteleverantörernas del. De kan dock inte befrias från ansvar när det gäller tjänster de själva erbjuder, t.ex. betaltjänster. Kommissionen uppmanar delningsplattformar att fortsätta vidta frivilliga åtgärder för att motverka olagligt innehåll på nätet och öka konsumenternas förtroende.
  • Hur skyddar EU:s konsumentlagstiftning användarna? EU-länderna bör se till att konsumenterna skyddas mot otillbörliga affärsmetoder, men de bör inte införa orimliga skyldigheter för enskilda personer som tillhandahåller tjänster på tillfällig basis.
  • När rör det sig om anställningsförhållanden? De flesta arbetsrättsliga frågor hör till medlemsstaternas behörighet, men dessutom gäller EU:s sociala minimikrav och rättspraxis. När EU-länderna ska avgöra om en person ska betraktas som anställd av en plattform kan de ta hänsyn till faktorer som underordning, arbetets art och ersättning.
  • Vilka skatteregler gäller? Delningsplattformar och leverantörer av delningstjänster måste betala skatt precis som alla andra ekonomiska aktörer. Detta gäller såväl inkomstskatt som bolagsskatt och moms. EU-länderna uppmanas fortsätta att förenkla och förtydliga tillämpningen av skattereglerna på delningsekonomin. Delningsplattformar bör samarbeta med de nationella myndigheterna för att registrera ekonomisk aktivitet och underlätta skatteuppbörden.” (Citat från pressmeddelandet)

Sveriges regering välkomnar EU-kommissionens vägledning

På regeringskansliet och i svenska myndigheter arbetar man utifrån många olika perspektiv, bland annat i en rad olika utredningar och regeringsuppdrag, för att på ett bra sätt möjliggöra positiv utveckling och hantera utmaningar kopplade till delningsekonomins framväxt.

I den fakta-promemoria som Regeringskansliet tagit fram i beredningen av kommissionens meddelande välkomnar regeringen vägledningen om hur befintlig lagstiftning kan tillämpas, och pekar på de utredningar och myndighetsuppdrag som pågår i syfte att bland annat klargöra eventuella behov av att utveckla lagstiftningen.

Vid seminariet i Almedalen betonade handelsminister Ann Linde att för Sveriges del är möjligheten för delningsekonomi att vara en väg till ökad hållbarhet ett av huvudskälen till den svenska regeringens intresse för området.

Bild: EU-kommissionen

 

Leave a Reply